Uwaga Wypadki

Europejski Dzień bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach. Działania "EDWARD"

img_5383Grodziscy policjanci ruchu drogowego przeprowadzili dzia?ania zwi?zane z obchodami Europejskiego Dnia Bez Ofiar ?miertelnych na Drogach. Akcja mia?a charakter profilaktyczny, której celem by?o podnoszenie ?wiadomo?ci kierowców w kontek?cie wypadków drogowych. Wspólnie z policjantami akcj? przeprowadzili stra?acy z Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Granowie. Tego dnia na terenie ca?ej Unii Europejskiej prowadzono podobne tego typu dzia?ania.

 

 

Dzisiaj w ramach obchodów "Europejskiego Dnia bez Ofiar ?miertelnych na Drogach” grodziscy policjanci z Ogniwa Ruchu Drogowego przeprowadzili akcj? o charakterze profilaktycznym. Do wspólnych dzia?a? zaprosili stra?aków z Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Granowie.

Ka?dy z kierowców zatrzymanych do kontroli drogowej mia? okazj?, aby osobi?cie zapozna? si? z trudn? i jak?e ci??k? prac? wykonywan? przez s?u?by ratuj?ce ?ycie ofiarom w wyniku zaistnia?ych zdarze? drogowych.

Granowscy stra?acy udost?pnili dla kierowców ci??ki sprz?t s?u??cy mi?dzy innymi do przecinania blachy oraz fantoma, który pos?u?y? do krótkiej lekcji przeprowadzania resuscytacji.

Akcja EDWARD (ang. skrót)  promuje „wizj? zero” przyj?t? w wielu krajach europejskich, czyli ZERO ?miertelnych ofiar wypadków drogowych w Europie w dniu 21 wrze?nia br. Z ca?? pewno?ci? za?o?enie to b?dzie niezwykle trudne do osi?gni?cia w praktyce. Nale?y jednak wyra?nie podkre?li?, ?e oprócz wzmo?onej aktywno?ci Policji na europejskich drogach, chodzi przede wszystkim o zwrócenie uwagi na powszechny problem, jakim jest du?a liczba osób, która codziennie traci ?ycie i zdrowie w wypadkach drogowych.  

G?ównymi celami dzia?a? pn. EDWARD s?:

  • podniesienie ?wiadomo?ci dotycz?cej nadal aktualnego problemu, jakim jest bezpiecze?stwo w ruchu drogowym oraz wypadki z udzia?em osób rannych lub zabitych na drogach Europy;
  • ponowne skierowanie uwagi podmiotów dzia?aj?cych na rzecz poprawy bezpiecze?stwa w ruchu drogowym na prowadzenie skutecznych dzia?a? niezb?dnych do osi?gni?cia celu Europy 2020, tzn. zmniejszenia o po?ow? ??cznej liczby ofiar ?miertelnych wypadków w Unii Europejskiej do 2020 r. w stosunku do 2010 r., kiedy to zgin??o na drogach 31.500 osób;
  • pokazanie warto?ci, jak? maj? ustanowione cele dla pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej;
  • zaprezentowanie mo?liwo?ci znacznego zredukowania liczby ofiar ?miertelnych i ci??ko rannych w wypadkach drogowych p?yn?cych ze wspó?pracy ró?nych sektorów i podmiotów.

Powy?sza inicjatywa zosta?a poparta m.in. przez Komisj? Europejsk?, Europejsk? Rad? Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego (ETSC), Rad? Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego Wielkiej Brytanii oraz Policje ruchu drogowego wszystkich pa?stw, b?d?cych cz?onkami TISPOL. Na stronie TISPOL dnia nast?pnego b?dzie mo?na ?ledzi? informacje o wypadkach ?miertelnych, do których dosz?o w tym dniu na drogach ca?ej Europy.

img_5386
img_5396
img_5387
img_5391\
img_5393
img_5400
img_5404
img_5410
img_5412