Zakładka policyjna

Zjazd Kapelanów Policji z całej Polski w Konstancine - Jeziorna

1Kapelan grodziskich policjantów ojciec Krzysztof Wantoch Rekowski w Konstancinie – Jeziorna wzi?? udzia? w seminarium skierowanym dla wszystkich Kapelanów Policji z ca?ej Polski. W czasie zjazdu  w ramach jednego z punktów programu odby?o si? spotkanie z wiceministrem MSWiA oraz Komendantem G?ównym Policji.

 

 

 

W dniach 19 do 21 wrze?nia odby? si? zjazd w ramach rekolekcji dla Kapelanów Policji z ca?ej Polski w Konstancinie – Jeziorna niedaleko Warszawy. Spotkanie by?o niew?tpliwie wspania?? okazj? do wymiany w?asnych pogl?dów i do?wiadcze? w s?u?bie duszpasterskiej funkcjonariuszom Policji. Podczas zjazdu kapelani spotkali si? z wiceministrem Spraw Wewn?trznych i Administracji – Jaros?awem Zieli?skim oraz nadinspektorem Jaros?awem Szymczykiem – Komendantem G?ównym Policji.

Ojciec Krzysztof Wantoch Rekowski na co dzie? sw? pos?ug? pe?ni w Zakonie Ojców Franciszkanów w miejscowo?ci Wschowa w woj. lubuskim. Kapelanem Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim zosta? mianowany z dniem 1 listopada 2012 roku decyzj? Arcybiskupa Metropolity Pozna?skiego, przy aprobacie swojego prze?o?onego - Ojca Prowincja?a. T? honorow? funkce pe?ni po dzi? dzie? dbaj?c o duchow? opiek? grodziskich funkcjonariuszy.

img-20160921-wa0000