Kolizja drogowa z udziałem ciągnika rolniczego - Ruch Drogowy - KPP Grodzisk Wielkopolski

Ruch Drogowy

Kolizja drogowa z udziałem ciągnika rolniczego

koliz4_-_kopiaW rejonie skrzy?owania ulic Grodziskiej z M?y?sk? w Wielichowie dosz?o do gro?nie wygl?daj?cej kolizji drogowej z udzia?em ci?gnika rolniczego oraz  dwóch pojazdów osobowych. Uczestnicy zdarzenia doznali niewielkich, ogólnych pot?ucze? cia?a. Wobec sprawcy kolizji, policjanci skierowali wniosek o ukaranie do S?du.

 

 

 

 

14 wrze?nia oko?o godziny 14:10 oficer dy?urny grodziskiej jednostki policji zosta? powiadomiony o zdarzeniu drogowym, do którego dosz?o w miejscowo?ci Wielichowo na skrzy?owaniu ulic Grodziskiej z M?y?sk?. Wed?ug ustale? policjantów b?d?cych na miejscu wynika, ze kieruj?cy ci?gnikiem rolniczym nie zachowa? bezpiecznego odst?pu od poprzedzaj?cego go pojazdu. Kierowca ci?gnika najecha? na ty? samochodu marki Alfa Romeo po czym zjecha? na przeciwleg?y pas ruchu doprowadzaj?c do zderzenia bocznego z jad?cym prawid?owo samochodem marki BMW.

Sprawca kolizji, jak i inni uczestnicy zdarzenia byli trze?wi. Wobec kieruj?cego ci?gnikiem,  20 – letniego mieszka?ca gminy Wielichowo, policjanci skierowali wniosek o ukaranie do S?du Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim.

koliz1
koliz2
koliz3
koliz4