Pomoc ofiarom przestępstw

Zmiana na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji

z-ca_papiezZmiana na stanowisku Pierwszego Zast?pcy Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Wielkopolskim. Z dniem 13 pa?dziernika br. obowi?zki na tym stanowisku b?dzie pe?ni? podinspektor Piotr Papie?. Dotychczas w grodziskiej jednostce Policji podinsp. Piotr Papie? pe?ni? funkcj? na stanowisku Naczelnika Wydzia?u Prewencji. W ?lad za zmianami na stanowiskach komendanckich dosz?o równie? do zmian na stanowiskach naczelników w Wydziale Prewencji. 

 

 

Podinspektor Piotr Papie? w chwili obecnej b?dzie pe?ni? obowi?zki Pierwszego Zast?pcy Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Wielkopolskim. Jak podkre?li?  Komendant jest to rodzaj docenienia i uznania za pe?nion? dotychczas przez niego s?u?b?. Na r?ce Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Wielkopolskim – nadkomisarz Romy Figaszewskiej, nowy Zast?pca z?o?y? serdeczne podzi?kowania za zaufanie jakim zosta? obdarzony.

Zmiany mia?y równie? miejsce na najwy?szych stanowiskach w Wydziale Prewencji. Pe?ni?cymi obowi?zki s?: asp. Artur Ratajczak – Naczelnik Wydzia?u Prewencji oraz sier?. sztab. Piotr Krawczyk – Zast?pca Naczelnika Prewencji.

z-ca_papiez
Zast?pca Komendanta - podinsp. Piotr Papie?
n-ik_ratajczak
Naczelnik Wydzia?u Prewencji - asp. Artur Ratajczak
 
zn-ik_krawczyk
Zast?pca Naczelnika Wydzia?u Prewencji - sier?. sztab. Piotr Krawczyk