Pomoc ofiarom przestępstw

Znalezione klucze czekają na swoich właścicieli

6W miniony weekend mieszka?cy powiatu grodziskiego znajdowali ró?nego rodzaju klucze. W?a?ciciele, którzy rozpoznaj? swoj? rzecz proszeni s? o kontakt lub bezpo?redni odbiór kluczy w budynku Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim. 

 

 

 

 

Klucze zosta?y znalezione w okresie minionego weekendu. Znalazcy przynosili klucze do grodziskiej jednostki policji. Zwracamy si? z pro?b? o przekazywanie tej informacji swoim znajomym, rodzinie, przyjacio?om, bo by? mo?e kto? jest w trakcie szukania wcze?niej zagubionych kluczy. W?a?cicieli znalezionych kluczy prosimy o kontakt pod nr tel: 519 064 834 lub stacjonarny 61 44 44 226 – kontakt z oficerem prasowym.

1
2
3
4
5
6