Porady - Antyterroryzm - KPP Grodzisk Wielkopolski

Antyterroryzm

 

1

MATERIAŁY INFORMACYJNO – EDUKACYJNE

NA TEMAT TERRORYZMU

DLA SPOŁECZEŃSTWA POWIATU GRODZISKIEGO  

Polskiespołeczeństwo reaguje w niewłaściwy sposób na różnego typu sytuacje izdarzenia jak wypadki, kolizje, różnego typu akcje Policji.Poszczególne osoby nie potrafią prawidłowo zareagować na pojazduprzywilejowany będący w ruchu. Ludzka ciekawość doprowadza w takichsytuacjach do zbiegowisk (skupisk) ludności, przemieszczaniaprzedmiotów niewiadomego pochodzenia. Stwarza to dodatkoweniebezpieczeństwo dla tych osób oraz utrudnia pracę służbneutralizujących   te zdarzenia lub ich skutki .

Poniższy materiał jest skierowany
do społeczeństwa naszego powiatu i ma charakter informacyjno – edukacyjny

 

JAK POSTĘPOWAĆ

W SYTUACJACH ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM

Oto kilka rad, przygotowanych przez ekspertów z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

Możesz przygotować się na wypadek powstania tego typu zagrożenia w budynku użyteczności publicznej, tzn. :

- zawczasu pomyśl, którędy można się ewakuować z budynku   lub zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj, gdzie znajdują się klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne;

-zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą byćprzesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu. Zapamiętajelementy z najbliższego otoczenia.

Należy również pamiętać o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków oraz nie pozostawiać bagażu bez opieki.

Jeżelijesteś osobą, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunkuwybuchowego lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co doktórego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób imienia, powinieneś ten takt zgłosić:

służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu;

administratorowi terenu, na którym zdarzenie ma miejsce; 

Policji lub Straży Miejskiej (telefony alarmowe).

Informacjitakiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom gdyż, jejniekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i wkonsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób /zagrożonego miejsca.

Zawiadamiając Policję należy podać następujące informacje:

•   rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot);

•   treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego; numer  telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia;

•   adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej;

•   opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu;

Wskazane jest uzyskanie od Policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia.

Ogłoszenie alarmu bombowego
oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia „bombowego"

1. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje administrator obiektu, terenu lub osoba odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo.

2.  Na  miejsce   zagrożenia   incydentem   bombowym   należy  wezwać   służbypomocnicze, pogotowie wodno-kanalizacyjne, pogotowie energetyczne.

3.  Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.

4.  Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.

5.         Przybraku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby" użytkownicypomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jegobezpośrednie otoczenie pod kątem obecności przedmiotów nieznanegopochodzenia.  

6.         Pomieszczeniaogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice,strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają iprzeszukują osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.

7.         Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ. O ich lokalizacji należy powiadomić administratora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

8.         Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.

9.         Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.).

10.      Identyfikacjąi rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się  uprawnione  i wyspecjalizowane jednostki  ikomórki organizacyjne Policji.

 

Jak należy zachować się

po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia „bomby"

•   Podczas działań, związanych z neutralizacją „bomby", zastosuj się do poleceń Policji,

•  Ciekawość może być niebezpieczna jak najszybciej oddal się z miejscazagrożonego -wybuchem. Po drodze informuj o zagrożeniu jak największegrono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jejstronę. Po ogłoszeniu alarmu    i zarządzeniuewakuacji w obiektach publicznych, Np. Supermarketach, halachwidowiskowo sportowych, kinach, niezwłocznie udaj się do wyjścia zgodnie  ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób.

•  W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie „ratuj" na siłę swojego samochodu - życie jest ważniejsze.

•  Powyższe procedury obowiązują także we wszystkich rodzajach transportu publicznego.

 TELEFONY ALARMOWE

999 - Pogotowie Ratunkowe,

998 - Straż Pożarna,

997 - Policja,

987 - Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego,

112- telefon alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych (wypadki drogowe),

O 800 120 226 - infolinia Policji (połączenie bezpłatne).